សូមយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបញ្ជាទិញជាមុន!

យើងក៏មានផលិតផលនៅក្នុងហាងរបស់យើងដែលនឹងត្រូវបានចេញផ្សាយនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ឬខែខាងមុខនិងត្រូវបានគេផ្តល់ឱ្យពួកគេរួចទៅហើយសម្រាប់លក់។ សូមប្រាកដថានៅពេលដាក់បញ្ជាទិញរបស់អ្នកដែលអ្នកមិនលាយធាតុទាំងនេះជាមួយនឹងអ្វីដែលមានរួចហើយដូចដែលយើងមិនដឹកទំនិញរហូតដល់ទំនិញទាំងអស់មាន។ នេះក៏អនុវត្តទៅការបញ្ជាទិញជាមុនជាមួយកាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយផ្សេងគ្នា។ ប្រសិនបើអ្នកចង់បានការចែកចាយខ្លះសូមអនុញ្ញាតឱ្យយើងដឹង។

ជ្រើសឆ្កួត!

1111

អត្ថបទនៅក្នុងហាង