පෙර ඇණවුම් ගැන අවධානය යොමු කරන්න!

ඊළඟ සති හෝ මාසවලදී නිකුත් කරනු ලබන අපගේ වෙළඳසැලේ නිෂ්පාදනයක් අප විසින් දැනටමත් ලබාදී ඇත. ඔබගේ භාණ්ඩය ලබා ගත හැකි වනතුරු අපි සාමාන්යයෙන් ඒවා නැව්ගත නොකරන ලෙස ඔබට මේ භාණ්ඩ මිශ්ර කර නැති බව සහතික කර ගන්න. මෙය විවිධ දින නිකුත් කරන දිනවල පෙර-ඇණවුම් සඳහාද අදාළ වේ. ඔබට අර්ධ වශයෙන් සැපයුම් අවශ්ය නම් කරුණාකර අපට දැන ගන්න.

උමතුවට තෝරා!

1111

වෙළඳසැලේ ලිපියක්